۱۳۸۹/۴/۲۸

همین جوری نامه

و پسرم بدان و آگاه باش یکی از لذتهای بی بدیل حیات، دیدن برق چشم آدمهای تودار است.

۱ نظر: