۱۳۸۸/۵/۳

پارادوکس

هیچ وقت هنرمندان این ملت، این همه خسته، خمود و خاموش نبوده اند و هیچ وقت این ملت این همه به هنر نیاز نداشته است.
بیش از هر زمان دیگری، مردم این سرزمین کهنه به التیام هنر نیاز دارند . به اینکه بتوانند به وضع خودشان بخندند و بالاتر از همه اینها به هنرحماسی محتاجند.
بیش از هروقت دیگری این مردم به هنرمندانشان محتاجند و هنرمندان بیش از هروقت دیگری خسته ، خمود و زخمی اند.

۱ نظر:

  1. و چقدر راحت تراژدی وار رفتند پشت خاک ریز!!و جایی که بهشان احتاج بود تا نوش دارویی باشند.....

    پاسخحذف