۱۳۸۸/۴/۲۶

نوشتن یک داستان عاشقانه، کار سختی است؟

نور باید بیفتد روی ساعدت که گذاشته ای لب پنجره ماشین و نیفتد. جاده باید نیمه ابری باشد. سایه های ابر، تند از سر کوه ها بگذرند. بیابان دو رنگ باشد. ضبط ماشین باید بخواند:« که قصه لیلی و مجنون فسانه شود» صورتت باید گاهی روشن شود گاهی تاریک. حالا بعدش باران بیاید یا نیاید خیلی مهم نیست.........

۱ نظر: