۱۳۸۸/۴/۲۹

خدا داستان را دوست دارد

خدا داستان را دوست دارد چون ما شبها به خواب می رویم و خوابها داستان اند. خدا با خیال خوب است. اگر نیست، پس این رویاها را کی می فرستد و حتی کابوس ها را. خدا خوش دارد ما خیالات کنیم و برای همین ما را خواب می کند.
خدا هرشب سرگرمی را تایید می کند، تاکید می کند.

۱ نظر: