۱۳۸۸/۵/۵

مرد

حتی نسبت به خوابهای زنش غیرتی بود:« یعنی چه که خواب اوباما را دیدی؟ چه معنی داره آدم خواب مرد غریبه را ببیند؟»

۱ نظر: