۱۳۸۸/۷/۱۵

جاده

با تو تک تک منظره هایی که از کنارشان می گذریم چقدر برای ماندن و چادر زدن خوبند.
بی تو منظره ها فقط از پشت شیشه ماشین می گذرند.

۱ نظر: